NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Zaloguj

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Niedziela , 13 czerwca  2010 

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki  w Tarnowie
ul. Niedomicka 20;  33 – 100 Tarnów
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY
Głównego Księgowego


Miejsce wykonywania pracy:  Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie

Wymiar etatu:  1 etat,
Rodzaj umowy:  umowa o pracę na czas nieokreślony.
1.   Wymagania niezbędne podlegające ocenie:

·   obywatelstwo polskie,

·    uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn)

·   pełna zdolność do czynności prawnych,

·   kwalifikacje wymagane na stanowisku głównego księgowego - wykształcenie wyższe ekonomiczne lub uzupełniające   ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej trzyletni staż w księgowości, bądź wykształcenie średnie, średnie policealne lub pomaturalne ekonomiczne i co najmniej sześcioletni staż w księgowości,

·   brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,

·   nieposzlakowana opinia.


2.    Wymagania dodatkowe:

·   biegła znajomość komputera (Word, Exel, Internet)

·   znajomość obsługi programu Vulcan Płace Optivum, Inwentarz Optivum, Płatnik

·   znajomość funkcji i obsługi portalu edukacyjnego EDUNET

·   znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych, znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,

·   znajomość przepisów ZUS

·   umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych,

·   umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

3.    Zakres obowiązków:

·   prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

·   odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,

·   odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,

·   odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo księgową jednostki,

·   dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,

·   dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowych,

·   sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki,


4.    Wymagane dokumenty:

·   list motywacyjny,

·   curriculum vitae,

·   kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,

·   kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach,

·   oryginał kwestionariusza osobowego

·   dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy,

·   oświadczenie kandydata o niekaralności.


Wymagane dokumenty należy złożyć w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie, ul. Niedomicka 20  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego” w terminie od 21 czerwca 2010 r. do 5 lipca 2010 r. do godz. 14:00.
Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji z godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

O terminie rozmowy kandydat będzie poinformowany indywidualnie.

 

 

 
Strona 1 spośród 2

< Poprzednia